Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2015
Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 2015

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2015

Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 2015

Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 2015


Obecný spra­vo­dajca Spišský Štiavnik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spišský Štiavnik | XII. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a zalomenie | ná­klad 700 ks