Kontakt

architekti NZW s.r.o.

Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
autorizovaný architekt SKA 1931

Adresa: Lipová 104, 059 86 Nová Lesná
IČO: 55289428
DIČ: 2121932714
IČ DPH: SK2121932714
Banka: SLSP Poprad
IBAN: SK0809000000000492340625
BIC: GIBASKBX