Kontakt

architekti NZW s. r. o.

Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
autorizovaný architekt SKA 1931 AA

Adresa

IČO
DIČ
IČ DPH
Banka
IBAN
BIC

Lipová 104/12
059 86 Nová Lesná
55 28 94 28
212 193 27 14
SK 212 193 27 14
SLSP Poprad
SK53 0900 0000 0052 0642 8750
GIBASKBX