Obecný spravodajca pre obec Jarovnice 2014

Obecný spravodajca Jarovnice 2014
Obecný spravodajca Jarovnice 2014

Obecný spra­vo­dajca Ja­rov­nice | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Ja­rov­nice | I. roč­ník | 2014 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a zlom | ná­klad 900 ks