Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2013

Obecný spravodajca Nová Lesná 2013
Obecný spravodajca Nová Lesná 2013

Obecný spra­vo­dajca Nová Lesná | in­for­mačný dvoj­me­sač­ník oby­va­te­ľov obce Nová Lesná | VII. roč­ník | 2013 | for­mát A4 | 4 strany | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks