Web pre obec Žehra

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií spišských obcí na in­ter­nete www.obec-zehra.sk Pre­zen­tá­cia obce Žehra. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nený o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO