Redizajn webu pre obec Veľký Slavkov

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií podtatranských obcí na in­ter­nete www.velkyslavkov.sk. Pre­zen­tá­cia obce Veľký Slavkov. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nená o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Web pre ZUŠ Poprad

Redizajn internetovej prezentácie Základnej umeleckej školy v Poprade | ZUŠ Poprad | www.zuspoprad.sk Web postavený na redakčnom systéme WordPress

Web obce Nová Lesná

Robíme weby pre obce. Ďalšia z rady prezentácií podtatranských obcí na internete www.novalesna.sk Prezentácia podtatranskej obce Nová Lesná. Web postavený na konštrukcii systému WordPress, doplnená o niekoľko rozšírení potrebných pre fungovanie a na základe požiadaviek obce. Návštevnosť stúpla v prvom mesiaci o 100%! PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Web pre obec Spišský Štiavnik

Robíme weby pre obce. Ďalšia z rady prezentácií podtatranských obcí na internete /spisskystiavnik.sk Prezentácia podtatranskej obce Spišský Štiavnik

Web pre obec Spišské Bystré

Robíme weby pre obce. Ďalší z rady prezentácií podtatranských obcí na internete /spisskebystre.sk Prezentácia podtatranskej obce Spišské Bystré

Gréckokatolícka cirkev Poprad

Gréckokatolícka cirkev Poprad /grkatpoprad.sk Prezentácia grékokatolíckeho dekanátu v Poprade Internetová prezentácia grékokatolíkov v okrese Poprad

Himalaya Club Vysoké Tatry – himalaya-club.sk

http://www.himalaya-club.sk Športový klub ľudí zaoberajúcich sa horskými aktivitami, podnikaním v cestovnom ruchu v slovenských aj zahraničných horách. Expedície, horskí vodcovia, memoriál Vlada Tatarku a Pieninský duatlon sú základné témy tejto prezentácie. História prípravy tohto webu je už veľmi veľmi fúzatá… Pôvodná verzia bola biela – a vôbec všetko malo byť úplne inak…

g-atelier.sk

internetopvá prezentácia architektonickej kancelárie G-ateliér s.r.o. z Gelnice XHTML, CSS, JS