Obecný spravodajca pre obec Jarovnice 2015

Obecný spra­vo­dajca Jarovnice | informačný štvrťročník obyvateľov obce Jarovnice | II. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a zlom | náklad 900 ks