Obecné noviny obce Veľká Lomnica 2014

Obecné noviny Veľká Lomnica 0/2014
Obecné noviny Veľká Lomnica 0/2014

Obecné noviny Veľká Lomnica | oficiálny in­for­mačný občasník oby­va­te­ľov obce Veľká Lomnica | 0. roč­ník | 2014 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks