Obecné noviny Veľká Lomnica 2015

Obecné noviny Veľká Lomnica 1/2015
Obecné noviny Veľká Lomnica 1/2015

Obecné no­viny Veľká Lom­nica | ofi­ciálny in­for­mačný ob­čas­ník oby­va­te­ľov obce Veľká Lom­nica | I. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks