Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2015

Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 2015
Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 2015

Obecný spra­vo­dajca Spišský Štiavnik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spišský Štiavnik | XII. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a zalomenie | ná­klad 700 ks