Redizajn webu obce Nová Lesná

Redizajn webu obce Nová Lesná
Ro­bíme weby pre obce. Pravidelný redizajn pre­zen­tá­cie pod­ta­trans­kej obce Nová Lesná – www.novalesna.sk

Pre­zen­tá­cia pod­ta­trans­kej obce Nová Lesná. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nený o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce.
PHP, CSS, JS, XHTML, SEO