Web pre obec Jarovnice

web obce Jarovnice

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií obcí na in­ter­nete www.jarovnice.sk
Pre­zen­tá­cia obce Jarovnice. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nená o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce.
PHP, CSS, JS, XHTML, SEO