Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2012

Obecný spravodajca - Spišský Štiavnik - 2012
Obecný spravodajca – Spišský Štiavnik – 2012

Obecný spra­vo­dajca Spiš­ský Štiav­nik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spiš­ský Štiav­nik | IX. roč­ník | 2012 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 700 ks