Obecné noviny Veľká Lomnica 2015

Obecné no­viny Veľká Lom­nica | ofi­ciálny in­for­mačný ob­čas­ník oby­va­te­ľov obce Veľká Lom­nica | I. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Obecné noviny obce Veľká Lomnica 2014

Obecné noviny Veľká Lomnica | oficiálny in­for­mačný občasník oby­va­te­ľov obce Veľká Lomnica | 0. roč­ník | 2014 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Mostné zábradlie

Drobná architektúra – zábradlie na moste | obec Veľká Lomnica | drevo, oceľ

Vila Veľká Lomnica

Vila do Veľkej Lomnice je celodrevený dom firmy H4Y. Konštrukcia umožňuje zakomponovať do steny väčšie sklenené plochy ako pri klasickej zrubovej stene, čo znamená viac svetla a slnka, viac svetelnej a tepelnej pohody, dôležitej najmä v zime. Konštrukčná tuhosť a pevnosť je vyššia ako pri klasickej zrubovej stene. Steny nesadajú ako zrubovej konštrukcii..