Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2015

Obecný spravodajca Nová Lesná | informačný dvojmesačník obyvateľov obce Nová Lesná | IX. ročník | 2015 | formát A4 | 4 strany | grafická úprava a zalomenie | náklad 500 ks

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2014

Dvojmesačník informácií z podtatranskej obce Nová Lesná – Obecný spravodajca Nová Lesná – VIII. ročník 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 Grafický návrh | predtlačová príprava

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2013

Obecný spra­vo­dajca Nová Lesná | in­for­mačný dvoj­me­sač­ník oby­va­te­ľov obce Nová Lesná | VII. roč­ník | 2013 | for­mát A4 | 4 strany | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Redizajn webu obce Nová Lesná

Ro­bíme weby pre obce. Pravidelný redizajn pre­zen­tá­cie pod­ta­trans­kej obce Nová Lesná – www.novalesna.sk Pre­zen­tá­cia pod­ta­trans­kej obce Nová Lesná. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nený o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Výstava archi­tek­tov V4 – Tokio

25. 9. – 1. 10. 2011 se uskutočnil 24. kongres UIA v Tokiu. Jeho súčasťou bola výstava prác archi­tek­tov kra­jín V4. Slovenská a Česká architektúra bola na kongrese zastúpená len v rámci výstavy sakrálnych stavieb krajín V4. Obnova rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Pána v obci Nová Lesná.

Web obce Nová Lesná

Robíme weby pre obce. Ďalšia z rady prezentácií podtatranských obcí na internete www.novalesna.sk Prezentácia podtatranskej obce Nová Lesná. Web postavený na konštrukcii systému WordPress, doplnená o niekoľko rozšírení potrebných pre fungovanie a na základe požiadaviek obce. Návštevnosť stúpla v prvom mesiaci o 100%! PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Kostol Nová Lesná

Reknoštrukcia r.k. kostola Zvestovanie Pána v obci Nová Lesná exteriér, okolie kostola. Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. interiér kostola • nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 • nominácia na Cenu ARCH 2009 • nominácia na cenu Kultúrna pamiatka roka 2009 • nominácia na cenu Piranesi Award 2009

Interiér kostola, Nová Lesná

Interiér kostola, Nová Lesná. Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. rekonštrukcia interiéru pri príležitosti inštalovani tepelného čerpadla; hlavná loď, nová empora, presbytérium, mobiliár, okolie /exteriér kostola nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 nominácia na Cenu ARCH 2009 nominácia na cenu Kultúrna pamiatka roka 2009 nominácia na cenu Piranesi Award 2009