Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2015

Obecný spravodajca Nová Lesná | informačný dvojmesačník obyvateľov obce Nová Lesná | IX. ročník | 2015 | formát A4 | 4 strany | grafická úprava a zalomenie | náklad 500 ks

Obecný spravodajca pre obec Jarovnice 2015

Obecný spra­vo­dajca Jarovnice | informačný štvrťročník obyvateľov obce Jarovnice | II. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a zlom | náklad 900 ks

Obecné noviny Veľká Lomnica 2015

Obecné no­viny Veľká Lom­nica | ofi­ciálny in­for­mačný ob­čas­ník oby­va­te­ľov obce Veľká Lom­nica | I. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2015

Obecný spra­vo­dajca Spišský Štiavnik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spišský Štiavnik | XII. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a zalomenie | ná­klad 700 ks

Obecné noviny obce Veľká Lomnica 2014

Obecné noviny Veľká Lomnica | oficiálny in­for­mačný občasník oby­va­te­ľov obce Veľká Lomnica | 0. roč­ník | 2014 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2014

Dvojmesačník informácií z podtatranskej obce Nová Lesná – Obecný spravodajca Nová Lesná – VIII. ročník 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 Grafický návrh | predtlačová príprava

Obecný spravodajca pre obec Jarovnice 2014

Obecný spra­vo­dajca Ja­rov­nice | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Ja­rov­nice | I. roč­ník | 2014 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a zlom | ná­klad 900 ks

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2014

Obecný spra­vo­dajca Spiš­ský Štiav­nik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spiš­ský Štiav­nik | XI. roč­ník | 2014 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 700 ks

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2013

Obecný spra­vo­dajca Nová Lesná | in­for­mačný dvoj­me­sač­ník oby­va­te­ľov obce Nová Lesná | VII. roč­ník | 2013 | for­mát A4 | 4 strany | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2013

Obecný spra­vo­dajca Spiš­ský Štiav­nik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spiš­ský Štiav­nik | X. roč­ník | 2013 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 700 ks